2021-04-03-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 3.
Nagyszombat, Húsvét vigíliája

A húsvéti örömének (Exultet)

Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát!

Most kérlek titeket, kedves testvérek, kik e szent fény csodálatos ragyogásában körülöttem álltok, könyörögjetek velem együtt Istenhez, a mindenható Úrhoz, irgalmasságát kérve, hogy ő, aki engem, méltatlan szolgáját levitáinak sorába hívott, árassza rám kegyelmének fényét, és húsvéti gyertyánk dicséretét általam vigye végbe.

Mert valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan, mindenható Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. Ő lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán. Mert abban áll a Húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti Bárányunkat megölték értünk, s az Ő vére lett a szent jel hívő népe házain.

Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a Vörös-tengeren át vitted őket.

Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát.

Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja őket.

Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző, tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad. Ó milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk! Ó kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.

Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja! Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!

Ó valóban áldott éj, csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból feltámadt. Ez az az éjszaka, melyről az Írás mondja, “Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye, és világosság támad boldogságomnak éjén.”

E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi.

Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk, a dicséret esti áldozatát tőlünk: a méhek viaszából készült gyertyát a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked.  

Elmélkedés

„Nincs itt, föltámadt” (Mk 16,6)

Tegnap nagypénteken arról elmélkedtünk, hogy bár nagypéntek üzenete mindig ugyanaz: Jézus szenvedett és meghalt étünk a kereszten, de ezt az üzenetet mégis minden évben másképpen éljük át. Ugyanez igaz a húsvét örömére is: Jézus feltámadt! Legyőzte a halált! Az Ő feltámadása a mi feltámadásunk kezdete is. Ez az örömhír, de ezt az örömhírt mégis minden évben másképpen éljük meg.

Emlékszem, gyermekként nem húsvét üzenete, a feltámadás és nem is a templomi liturgia ragadott meg, hanem a körmenet. Abban az időben a körmenetnek különös jelentősége volt az Egyház életében. Egy materialista gondolkodású világ számára jeleztük, hogy vagyunk. Voltak sokan, akik csak a körmenetre jöttek el. Egy gyerek számára sokat jelentett, hogy nem titkoltuk, hogy vallásosak vagyunk. Láthattak minket a körmenetben. Később, papnövendékként és fiatal papként a liturgia szépsége ragadott meg: a tűzszentelés, a kivilágosodó templom, a húsvét öröm megéneklése az „Exultet”-ben, és a húsvéti jókívánságok. Itt, Újlakon a templomi keresztelők. Minden évben kereszteltünk felnőttet. A járvány előtt nyolcan álltak itt az oltár előtt. Most se körmenet, se kivilágosodó templom, se keresztelés nincs. Mi az, ami mégis új üzenet lehet?

A húsvéti öröméneknek van néhány olyan gondolata, amely megérintheti a lelkünket. Alapgondolata a világosság kiáradása és a bűn sötétjének az elűzése. Gyönyörű gondolat, mert a fény valóban az életet jelenti, a sötétség pedig a pusztulást és a halált. A sötétségben az árnyak ijesztők, de abban a pillanatban, amikor a világosság megjelenik, akkor ez a félelem feloldódik. Az Egyház tanítása szerint Jézus feltámadása azt jelenti, hogy a Mennyei Atya elfogadta a Fiú áldozatát, és kiárasztotta a kegyelmét. Ez a kiáradt kegyelem mossa le rólunk a bűnnek a szennyét:

„A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája,
és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta:
érezze meg az egész nagyvilág, már tovatűnt a bűnnek árnya.”

Mi az üzenet számunkra? Isten kegyelme, szeretete kiáradt 2000 évvel ezelőtt, és kiárad ma is. És ennek mi is részesei vagyunk. Ezt az üzenet kell egyre jobban megértenünk. Akkor is, ha gondtalan a húsvétunk, akkor is, ha járványos időket élünk. Ennek az üzenetnek a mély befogadásához idő kell. A mai evangéliumban arról hallunk, hogy amikor az angyalok megjelennek az asszonyoknak, azok nagyon megijednek. Ezért mondja az angyal: „Ne féljetek!” (Mk 16,6). Később ezek az asszonyok lesznek az örömhír továbbadói. Ez a mi feladatunk is. Mi is félünk. Nekünk is fel kell fognunk az örömhírt ahhoz, hogy aztán továbbadhassuk az angyal üzenetét: „Nincs itt, feltámadt!”.

  

Szeretettel,
Ferenc atya
Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803