2020-05-26-szerda

2021. május 25.
8. évközi hét, szerda

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 10,32-45

Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá.
„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad.”
Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki:
„Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!”
Ő megkérdezte:
„Mit kívántok, mit tegyek nektek?”
Ezt felelték:
„Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.”
Jézus így válaszolt:
„Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?”
Azt felelték:
„Meg tudjuk tenni!”
Jézus így folytatta:
„A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.”
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk:
„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Elmélkedés

“Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája!” (Mk 10,43)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy a tanítványok között megindul a versengés: ki fog Jézus jobbján és balján ülni, amikor uralma eljön. Ezt Zebedeus fiai, Jakab és János ki is nyilvánítják: „Add meg nekünk, hogy hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben” (Mk 10,37). Jézus válaszul felhívja a figyelmüket arra, hogy az Ő követése szenvedéssel jár. A szenvedés kelyhét kell kiinniuk és az elsőnek mindenki szolgájává kell válnia. (Mk 10,43). Végül önmagát állítja eléjük példának: az Emberfia azért jött, „hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10,45).

A Szentírás-magyarázók több fontos dologra hívják fel a figyelmet. A tanítványok azért keresik az elsőséget, mert a hatalom mellé kívánnak állni, hogy ők is uralkodjanak. Jézus azonban nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem, hogy szolgáljon (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 223. old.). A másik fontos üzenet az, hogy Jézus halálának megváltó jellege van. A görög „lütron” váltságdíjat jelent, amit az adósnak fizetni kellett. Jézus esetében a megváltás a bűntől való megváltást jelenti. Jézus szolgálata a megváltásban valósul meg (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 224. old.). A harmadik fontos megjegyzés az, hogy a szöveg szerint a bűntől való megváltás sokakra vonatkozik. Felhívják a figyelmet arra, hogy Jézus ezen a helyen Izajásnak a szenvedő szolgára vonatkozó jövendölését idézi (Iz 53,10-12), ahol a próféta sem egy népcsoportra, hanem sokakra utal.

Mi az üzenet számunkra? Jézus tanítása a mi életünkre is vonatkozik. Ha komolyan vesszük azt, hogy célunk az üdvösség elérése, vagyis az, hogy Jézus mellett foglaljunk helyet, akkor a mi feladatunk is a másik ember szolgálata kell, hogy legyen. És nemcsak néhány, számunkra kedves ember szolgálata, hanem „sokak” szolgálata. Ezt a hétköznapi életben úgy tudjuk megvalósítani, hogy minden ember felé szolgáló szeretettel fordulunk. Egybecseng ez azzal, amit Jézus az apostolok szolgálatára vonatkozóan mond: “ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája” (Mk 10,43).

A mai nap szentje, Néri Szent Fülöp (1515-1595) is ezzel a szolgáló szeretettel fordult mindenki felé. Elsősorban azok felé, akik a legjobban ki voltak szolgáltatva, és akik erre a szeretetre legjobban vágyakoztak.