2021-08-31-kedd

2021. augusztus 31.
Az Esztergomi Bazilika felszentelésének évfordulója, ünnep

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 2,13-22

Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta:
„Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”
Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van:
„Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak:
„Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”
Jézus azt válaszolta:
„Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték:
„Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

Elmélkedés

“Ő azonban testének templomáról beszélt.” (Jn 2,21)

A mai napon az Esztergomi Bazilika felszentelésének évfordulója van. Scitovszky János prímás 1856-ban ezen a napon szentelte fel a bazilikát. A mai ünnepen a Szentírásból kiindulva azon elmélkedünk, hogy mit jelent számunkra a templom.

Az evangéliumi részben arról hallunk, hogy Jézus megtisztítja a kereskedőktől a Jeruzsálemi Templomot, majd egy új templomról beszél, amelyet lerombolnak, de Ő “harmadnapra felépíti azt” (Jn 2,19). Tanítása szerint az Új Templom “saját testének temploma” (Jn 2,21) lesz. Farkasfalvy Dénes így magyarázza az eseményt: A Messiás jövetele véget vet a templomi istentisztelet intézményének; eljön az óra, amikor új istentiszteleti rend kezdődik, amely mindenkit befogad, és Jézus feltámadt testére összpontosul „lélekben és igazságban(Jn 4, 21-25) (Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó I., 100. old.).

Ha az Újszövetségi Templom üzenetét tovább akarjuk gondolni és a mi életünkre akarjuk alkalmazni, akkor Szent Pál apostol tanításából kell kiindulnunk, aki azt tanítja, hogy az Egyház Jézus Krisztus Misztikus Teste, és ennek a Testnek mi is tagjai vagyunk (Gál Ferenc: János evangéliuma, 63. old.). Ezért írja a korintusi híveknek: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor 3,16). Ez a gondolat jelenik meg a templomszentelési ünnep prefációjában is: “Jótékonyságod lakhelyéül választod az imádság házát, hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek templomává építs, melyet ragyogva eltölt a neked tetsző élet fénye”. Végül erre utal a keresztelési szertartásban a keresztelést követő krizmával való megkenés is, amikor a pap ezt mondja: “A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjed az örök életet.”

Ezek a liturgikus szövegek jelzik, hogy a megkeresztelt ember lelke Isten templomává válik, amely emberi méltóságunk alapja. De ugyanakkor azt is jelzi, hogy a kegyelem segítségével meg kell tisztítanunk lelkünket, hogy az Isten méltó lakhelyévé váljék.