2021-10-10-vasárnap

2021. október 10.
Évközi 28. vasárnap

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mk 10,17-30

Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte:
„Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Jézus megkérdezte:
„Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”
Ekkor az így válaszolt:
„Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki:
„Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!”
Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz:
„Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!”
A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte:
„Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.”
Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást:
„Hát akkor ki üdvözülhet?”
Jézus rájuk nézett és folytatta:
„Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”
Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki:
„Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”
Jézus így válaszolt:
„Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

Elmélkedés

“Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben.” (Mk 10,21)

Ha az evangéliumot olvassuk, feltűnhet számunkra, hogy Jézus sokszor beszélt a szegénységről és a gazdagság veszélyeiről. A síksági beszédben boldognak nevezte a szegényeket (Lk 6,20). Amikor meghívta a tanítványait, azt mondta nekik, hagyjanak mindent maguk mögött, és úgy kövessék őt (Lk 9,23). Amikor elküldte a tanítványait az evangéliumot hirdetni, azt mondta nekik, hogy ne vigyenek magukkal semmi feleslegeset (Lk 10,4). A mai evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy Jézus egy gazdagabb embernek azt mondja, hogy adja el, amije van, árát adja a szegényeknek, és úgy kövesse őt (Mk 10,21). Ugyanakkor, ha olvassuk az Evangéliumot, az is feltűnhet számunkra, hogy Jézusnak voltak gazdag ismerősei, barátai, például Nikodémus, Arimátiai József, és azt is tudjuk, hogy az Egyház is szentként tisztel gazdag embereket, királyokat, fejedelmeket. Hogyan kell tehát a szegénység parancsát értenünk? Milyen veszélyt rejt magában a gazdagság?

Ha a mai evangéliumot egy kicsit gondosabban olvassuk, érdekes dolgot fedezhetünk fel. A gazdag ember nem azért nem tudott Jézus követőjévé válni, mert gazdag volt, hanem azért, mert nem volt szabad. Ez az ember a gazdagsága rabja volt. Jézus a szabadságot adta feltételül. Ez a gazdag ember nem tudott szabaddá válni. Ezért nem lehetett a tanítványa. Márk röviden, de nagyon szemléletesen mutatja be egyéniségét, értékeit. Ez az ember jóra törekvő, alázatos, becsületes ember. Jóra törekvő, mert az üdvösségre vágyik, hiszen megkérdezi, hogy mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet. Alázatos, mert térdre borul Jézus előtt (Mk 10,17). Becsületes, mert megtartja a parancsokat (Mk 10,19-20). Jézus is szeretetre méltónak tartja őt. Márk evangélista ugyanilyen szemléletesen mutatja be azonban a végzetes gyengeségét, a belső szabadság hiányát, a lelki rabságát is. Azt írja, hogy ez az ember komorrá, kedélyt vesztetté vált és leverten távozott (Mk 10,22). A Szentírás tudósai azt mondják, hogy ez a komorrá válás, ez a lelki elsötétedés a függőséget fejezi ki. Ahogyan a beborult, sötét ég nem engedi át a nap sugarait, ugyanúgy a komor ember sem tudja átengedni a kegyelem sugarait, nem tud szabadon élni, s mivel nem szabad, ezért nem is tud Jézus követőjévé válni.

Mi az üzenete számunkra a mai evangéliumnak? Nem az, hogy a gazdaság bűn, hanem hogy próbáljunk szabaddá válni. Nem csak a gazdagságtól, hanem minden olyan dologtól, ami megfoszt bennünket a szabadságtól. Ez lehet a pénz, de lehet a hírnév, az elismerés hajszolása vagy az állandó bizonyítási vágy, a majd megmutatom, hogy ki vagyok törekvés. Ezek mind eltérítenek minket Jézus követésétől. Önmagunknak akarunk megfelelni és nem Jézusnak.

Van egy másik fontos üzenet is számunkra ebben az evangéliumban. Ha sikerült szabaddá válnunk ezektől a vágyainktól, akkor tudjuk szétosztani értékeinket. Ahogyan Jézus az Evangéliumban mondta: “Oszd szét, amid van, és kincsed lesz az égben” (Mk 10,21). Nekünk nem csak a pénzünkből kell adnunk másoknak, az nagyon egyszerű lenne. Nekünk adnunk kell az időnkből, a türelmünkből, mosolyunkból, vagy még egyszerűbben kifejezve: az életünkből. Erre mutatnak példát a szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet a pénzét osztotta szét a türingiai szegényeknek, Lisieuxi Kis Szent Teréz a munkáját, a mosolyát osztotta szét a rendtársainak. A mai evangélium bennünket is arra buzdít, hogy váljunk szabaddá, osszuk szét földi kincseinket, és így kincset nyerünk a mennyben.