2020-12-25-péntek

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. december 25. péntek
Karácsony, ünnepi mise

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 1,1-17

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette:
„Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.”
Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Elmélkedés

„Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek” (Jn 1,12)

Karácsony Jézus megszületésnek ünnepe. Isten földi emberként való megszületése olyan valóságos, történelmi esemény, aminek üzenete végtelenül gazdag és aminek tartalmát nem lehet kimeríteni. Röviden azt mondhatjuk, hogy misztérium, titok. Nem tud kiüresedni, nem tud megszokottá válni. Mi emberek – mivel mindig változunk – más-más oldalról közelítünk hozzá és mindig új arcát mutatja. Ezt a kimeríthetetlen gazdagságot fedezhetjük fel, ha összehasonlítjuk az evangélisták leírását.

Szent Lukács számára nagyon sokat jelentett az a mód, a környezet, ahol Jézus megszületett. Szegényen született, egyszerű emberek vették körül. De jelen volt a fény, a világosság is, hiszen angyalok is jöttek a pásztorokhoz.

A mai napon azonban az Egyház Szent János evangéliumából olvas fel. Tudjuk, hogy János jóval később írta az evangéliumát. Ő nem a környezettel, a móddal foglalkozik, inkább az értelmünkre akar hatni. Jézus megszületését üdvösségtörténeti távlatban mutatja be. Egyrészt elmondja, hogy az Ige az, aki „kezdetben volt”, „aki által minden lett, és nélküle semmi nem lett, ami lett”, és hogy „az Ige testté lett”, megtestesült. Ezzel a megtestesülés és megszületés páratlan fontosságát és nagyszerűségét hangsúlyozza. Ez szellemi örömet vált ki az emberből. Ugyanakkor ezt az eseményt összeköti az ember hétköznapi életével. Hogyan? Elmondja ugyanis, hogy mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (Jn 1,12). Ezzel a hívő ember mintegy hatalmat kapott arra, hogy a kapott szeretettel a világot átalakítsa. János evangélista ezzel feladatot is állít elénk. Összekapcsolja Jézus valóságos, történelmi megszületését a mi életünkben való képletes megszületésével.

Ha az Egyház történetét tanulmányozzuk, láthatjuk, hogy később a lelki élet mesterei is erre irányítják a figyelmünket. Jól ismert Angelus Silesius (1624-1677) német katolikus költő és misztikus teológus gondolata: „Jézus ezerszer megszülethetett Betlehemben, ha a te lelkedben nem született meg”. A szentek pedig felhívják a figyelmünket arra, hogy ezt a képletes megszületést nem szabad csak valami misztikus élményként felfognunk. Jézus a szeretettel, a jócselekedetekkel születik meg bennünk. Ez egybecseng az evangélium tanításával.

Mit üzen számunkra a Karácsony? Az evangéliumokban Jézus magáról azt is tanítja, hogy ő emberek formájában lép hozzánk, emberek formájában akar találkozni velünk. Lehet, hogy Jézus egy gyermek vagy egy vándor képében áll elénk. Ha őket elfogadjuk, vagy befogadjuk, Jézust fogadjuk be, és ezzel születik meg Jézus a lelkünkben. Jézus tehát a szeretettel születik meg bennünk. Eszerint nagyon tévedünk akkor, ha úgy akarunk Istenre figyelni, hogy közben nem figyelünk egymásra.

A mai napon imádkozzunk azért, hogy Szent János apostollal együtt mi is tudjuk Jézus megszületését egyéni életünk, küldetésünk szempontjából is nézni, és így a Karácsony a szeretet ünnepe legyen.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803