2020-12-31-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

Karácsonyi idő
2020. december 31. csütörtök
Szent I. Szilveszter pápa emléknapja

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 1,1-18

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.”

Elmélkedés

„És az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” (Jn 1,14)

A polgári év utolsó napján az Anyaszentegyház a János evangélium teológiai szempontból egyik legmélyebb gondolatát állítja elénk, az Ige megtestesülését. Az evangélista be akarta mutatni, hogy Jézus élettörténete nem a fogantatással kezdődik, hiszen Ő öröktől fogva „Istennél volt (Jn 1,2), „minden őáltala lett” (Jn 1,3), és akik befogadják, azoknak ma is hatalmat ad, „hogy Isten gyermekei legyenek” (Jn 1,11). Karácsony nyolcadában, a polgári év utolsó napján nekünk, keresztény embereknek hálát kell adnunk Jézus megszületéséért, ugyanakkor Isten-gyermekségünkből származó küldetésünkre is gondolnunk kell.

A Szentírás tudósai több fontos részletre is felhívják a figyelmünket. Az egyik ilyen rész a megtestesülésre vonatkozik: „az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14). Az eredeti szövegben a lakott szónál a sátrat vert kifejezés szerepel. Ahogyan az Ószövetségben Isten sátrat vert népe között – ezt volt a Szent sátor és a Jeruzsálemi templom -, úgy az Ige, a Fiú sátrat vert közöttünk (Farkasfalvy: Testté vált Szó, I, 53. old.).

Jézus tanításából azt is tudjuk, hogy bennünk, emberekben is sátrat vert, hiszen amikor megkeresztelkedtünk, mi is Isten szent templomává váltunk. „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor 3,16) – kérdezi Szent Pál a korinthusiaktól.

Ehhez az üzenethez kapcsolódik János evangélista előszavának egy másik üzenete: „Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva” (Jn 1,16). Az evangélista, Isten kinyilatkoztatását közvetítve kiemeli, hogy minden egyéni és közösségi kegyelem és abból származó lelki és szellemi érték forrása Jézus személye, az Ő teljessége. Emiatt minden embernek arra kell törekednie, hogy eljusson „Krisztus teljességének a mértékére” (Farkasfalvy: Testté vált Szó, I, 57. old.).

Az év utolsó napján mi is azért adjunk elsősorban hálát, hogy Jézus közöttünk van, sátrat vert közöttünk. Közöttünk van, amikor ünnepelünk, de közöttünk van a hétköznapok küzdelmeiben is. Ő az, aki megszenteli örömünket és megszenteli küzdelmeinket is. A mai napon adjunk hálát ezekért a napi örömökért, küzdelmekért, és hogy ebben az évben is keresztényi küldetésünk teljesítéséért fáradozhattunk.

A mai napon az Egyház Szent I. Szilveszter pápára (+335. december 31.) emlékezik. Ő volt az, aki a keresztényüldözések múltával megszervezte az Egyházat és bazilikákat emelt az Úr dicsőségére.

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma este 6 órakor hálaadó szentmise az elmúlt évért, lelkipásztori beszámolóval. Ez a mise egyben az újévi parancsolt ünnep előesti miséje.

Újév és Vízkereszt ünnepi miserendje itt olvasható.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803