2020-07-22-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2020. július 22. szerda
Szent Mária Magdolna ünnepe

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 20,1.11-18

A hét első napján, húsvétvasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá:
„Asszony, miért sírsz?”
„Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”
Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte:
„Asszony, miért sírsz? Kit keresel?”
Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt:
„Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.”
Jézus erre megszólította:
„Mária!”
Mária felkiáltott:
„Rabbóni!” – vagyis „Mester”!
„Ne tartóztass! – felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”

Elmélkedés

“Láttam az Urat!” (Jn 20,18)

A mai napon az Egyház Szent Mária Magdolnára emlékezik, aki először találkozott a feltámadt Jézussal, és aki azt a feladatot kapta, hogy a feltámadás örömhírét megossza az apostolokkal: „Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!” (Jn 20,17). Ha a feltámadt Jézussal való találkozásáról elmélkedünk, felfedezhetjük az ő lelki átalakulásának folyamatát e találkozás során, aminek meghatározott részei, eseményei voltak. Erről elmélkedünk a mai ünnepen.

Az egyik ilyen fontos esemény az volt, amikor Jézus őt a nevén szólította, amikor azt mondta neki “Mária!” (Jn 20,16). Ezt a számára lelki szempontból meghatározó eseményt János evangélista a “fordul” szóval adja vissza. Amikor Jézus először szólítja meg, Mária Magdolna ugyan Jézus felé fordul, de ekkor még azt hiszi, hogy a kertész az (Jn 20,15). Amint azonban Jézus a nevén szólítja, Mária Magdolna felkiáltva újra Jézus felé fordul. Farkasfalvy Dénes szerint ez a fordulat már nem egyszerűen egy fizikai fordulat volt, hanem egy lelki fordulat, amikor felismeri a kertészben Jézust. Érdemes megjegyezni, hogy a görög nyelv ezt a fordulat szót használja a megtérésre is. (Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó III. 159. old.)

A Jézussal való találkozás hatása és a lelki fordulat Mária Magdolna viselkedésében akkor is megmutatkozik, amikor később találkozik az apostolokkal. Először, amikor éppen felismeri Jézust, úgy szólítja, hogy „Rabbóni”, azaz ”Mester” (Jn 20,16). Amikor pedig nem sokkal ezután találkozik az apostolokkal, addigra már elmélyült benne az esemény élménye, mert Jézusról nem mint mesterről, hanem mint Úrról beszél:“Láttam az Urat!”(Jn 20,18) (Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó III. 159. old.). Az “Úr” szó Jézus isteni lényegére utal, ezért többet jelent, mint a “Mester”.

Mi az üzenete számunkra ennek az ünnepnek? – kérdezhetjük. Az egyik az, hogy nekünk is figyelnünk kell Jézus jeleire, „szavára”. Hogy megszólíthatóak legyünk, hogy felismerjük, ha nevünkön szólít minket„Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak!” (Iz 43,1). A másik fontos üzenet az lehet, hogy ha Jézust jobban megismerjük, a tanúságtételünk is sokkal hitelesebb, meggyőzőbb lesz.

Szeretettel,
Ferenc atya

.

Hírek:

Előre jelezzük, hogy szombaton 18 órakor – halálának második évfordulóján – András atyáért mutat be szentmisét Ferenc atya, valamint a vasárnap ½ 11-es szentmisét is az Ő lelkiüdvéért ajánlja fel.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  
https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202007.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu