2021-02-05-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 5.
4. évközi hét péntek, első péntek

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 6,14-29

Heródes Antipász király is értesült Jézus tetteiről, mert híre messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy Jézusnak azért van csodatevő ereje, mert Keresztelő János támadt fel benne a halálból. Voltak azonban, akik azt állították Jézusról, hogy ő Illés. Ismét mások azt hirdették, hogy próféta; olyan, mint egy a többi próféta közül. Ennek hallatára Heródes továbbra is azt gondolta magában:
„Ő János, akinek fejét vétettem. Ő támadt fel a halálból.”
Heródes volt ugyanis az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest:
„Nem szabad elvenned testvéred feleségét.”
Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott.
A király így szólt a leányhoz:
„Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked.”
Sőt meg is esküdött:
„Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is.”
A leány kiment, és megkérdezte anyjától:
„Mit kérjek?”
Anyja ezt felelte:
„Keresztelő János fejét.”
Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését:
„Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!”
A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának.
Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették.

Elmélkedés

“Bármit kérsz, megadom neked” (Mk 6,23)

A mai evangélium a Szentírás egyik legfájdalmasabb történetét írja le. Heródiás, aki Heródes Antipász fejedelem felesége, nem tudja elviselni azt, hogy Isten prófétája, Keresztelő János elítéli őket házasságtörésükért, ezért lefejezteti.

Heródiás korábban Heródes Antipász testvérének, Fülöpnek volt a felesége. A zsidó törvények szerint ez az újabb házasság vérfertőzésnek számított (Lev 20,16) és halálbüntetés járt érte (Lev 20,29).

Heródiás a gonosz tettéhez felhasználja lányát, aki Heródes születésnapján táncával nagy sikert arat, s anyja rábeszélésére jutalmul Keresztelő János fejét kéri (Mk 6,24). A fejedelem pedig, bár tisztelte Jánost, „esküjére és a vendégekre való tekintettel” mégis „kénytelen teljesíteni” ígéretét, ezért lefejezteti a prófétát (Mk 6,26).

A Szentírás magyarázói rámutatnak arra, hogy Jézus korában a fejedelmi lakomán elhangzott kérést amúgy sem illett elutasítani. (Joachim Gnilka: Márk, 337. old.). Emellett Heródes, nem gondolva a következményekre, eleve meg is ígérte Heródiás lányának, hogy teljesíti a kérését: “Bármit kérsz, megadom neked” (Mk 6,23). Később pedig, megtudva a lány kérését, már az esküje és a vendégek miatt gyávaságból, gyengeségből sem akarta a lány kérését elutasítani.

Mit üzen számunkra a mai történet? Nemcsak a gyűlölködő Heródiásnak és erkölcstelen lányának a viselkedése vet fel súlyos erkölcsi problémákat, hanem Heródes Antipász bűnös gyengesége is. Nem csökkenti bűne súlyosságát az, hogy tisztelte Keresztelő Jánost és az sem, hogy “nagyon elszomorodott”, amikor a lány, anyja kérésére a Keresztelő lefejezését kérte (Mk 6,26). Hiába vannak ugyanis „szokások” vagy éppen az „esküt nem szegünk” szabály, tetteink erkölcsi értékének mérlegelésében ellentétes követelmények esetén a magasabb rangú erkölcsi érték dönt, ami itt egy igaz ember, egy próféta életének védelme. Ezért Heródes Antipász eleve súlyos vétséget követett el, amikor könnyelműen esküdözött, de még súlyosabb bűnt követett el, amikor a könnyelmű ígéretét mégsem vonta vissza.

Amikor az ígéretet tette, nem feltételezett rossz szándékot, inkább arra gondolhatott, hogy a lány majd vagyont kér tőle. Miután annak rossz szándéka világossá vált, vissza kellett volna vonnia az ígéretét! A leírt szöveg szerint Heródes Antipász erre gondolhatott is, de “tekintettel a vendégekre”, félt ezt kimondani. Ez nem „konfliktus-kerülés” volt, hanem gyávaság.

Első péntek van, az Egyház Jézus Szentséges Szívére gondol, amely az Ő szeretetének jelképe. Mi, keresztény emberek akkor tudunk bátran szembeszállni a rosszal, vagy akkor van bátorságunk rossz döntéseink megváltoztatására, ha ebből a szeretetből merítünk. Erre jó példa a mai nap szentje, Szent Ágota szűz és vértanú (+250) is, aki a Jézus által kapott kegyelem segítségével tudta megvédeni női méltóságát és tudta vállalni a kínzásokat.

 

Szeretettel,
Ferenc atya

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803