2021-01-01-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 1. péntek
Újév, Szűz Mária, Isten anyja, főünnep

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 2,16-21

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.
Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

Elmélkedés

„A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.” (Lk 2,21)

A középkorban szokásban volt, hogy a nagyobb házak bejárata fölé egy Szűz Mária szobrot helyeztek el. Ennek a szobornak több jelentése is lehetett. Egyrészt kifejezte az ott élő embereknek a Szent Szűz iránti tiszteletét, de azt is jelenthette, hogy minden hívőt, aki ebbe a házba belép, úgy fogadnak, mint testvért, hiszen égi Édesanyánknak mindannyian lelki gyermekei vagyunk. Így a szobor a családiasságot is jelképezte. Ezt a szép hagyományt össze lehet kapcsolni a mai ünneppel, Szűz Mária, Isten anyja ünnepével. Az Egyház az újév első napjára, vagy más szóval az újév ajtajába a boldogságos Szűz Máriát állítja. Ezzel nemcsak Mária tiszteletére hívja fel a figyelmünket, hanem arra is, hogy mi, megkereszteltek, mindannyian Isten gyermekei, s így testvérek is vagyunk. Ezzel az istengyermekségből fakadó örömmel és testvéri szeretettel kell az újévet kezdenünk.

Ha az előbb hallott szentírási helyeket nézzük, akkor felfedezhetjük, hogy azoknak az alapgondolata az istengyermekség. Az ószövetségi olvasmányban hallottuk, hogy Isten azt az utasítást adja Áronnak, a főpapnak, hogy áldását árassza ki Izrael fiaira. A szöveget olvasva kitűnik, hogy Isten úgy áldja meg Izrael fiait, mint ahogyan egy édesapa megáldja a gyermekeit: „Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, s adjon békét tenéked!” (Szám 6,24–26). Ebben az áldásban Isten nem a haragvó, büntető arcát mutatja meg, hanem a jóságos, atyai arcát, aki üdvösséget akar gyermekei számára.

A szentleckében Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből olvastunk fel egy részt. Ennek a szakasznak is az alapgondolata az istengyermekség. „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát …., hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot” (Gal 4,4-5). Mivel pedig Isten fiai vagyunk, ezért kiálthatjuk azt, hogy „Abba, Atya!” (Gal 4,6). S ha ilyen szempontból nézzük, akkor észrevehetjük, hogy az evangélium alapgondolata is a gyermekség. A történet Mária gyermekéről szól, akinek „a Jézus nevet adták” (Lk 2,21). Ez a név pedig azt jelenti, hogy „Jahve szabadítás” (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 106. old.). Az Újszövetség fényében mi nagyon is jól tudjuk, hogy Jézus úgy vált a mi szabadítónkká, hogy testvérünkké lett, testvérévé fogadott minket. Mint testvér szabadított meg minket minden testi és lelki rabságunkból.

Hogyan kell ezeket a gondolatokat a mi életünkre alkalmazni? Ezt az új évet nekünk is ezzel a jó hírrel kell kezdenünk: Isten gyermekei vagyunk. Ennek az istengyermekségnek több üzenete is van számunkra.

Az egyik üzenet az, hogy nekünk is olyan felszabadultan kell viselkednünk, mint a gyermekeknek. Ha a gyermekeket megfigyeljük, egy nagyon érdekes jelenséget vehetünk észre. A gyermek a szülei jelenlétében nem fél, lehet akármilyen veszélyben is. Az édesapja vagy édesanyja jelenléte megnyugtatóan hat rá. A gyermek bízik abban, hogy az édesapja meg tudja védeni. Ez biztonságot jelent számára. Mi egy felzaklatott világban élünk. De mégsem engedhetjük meg, hogy ez a belső békénket megzavarja. Azért, mert tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk.

A másik üzenete az, hogy mi, hívő keresztények, mindannyian Isten gyermekei, és ezért testvérek is vagyunk. Mint testvérek, felelősek is vagyunk egymásért. Szeretetünk köre pedig még tovább, a felebarátainkig, a közelünkben levő mindenféle személyekig kiszélesedik: ezért kell figyelnünk mindenféle utcagyerekre, drogosra, öregre is. De ugyanúgy biztatásunkra, az imáinkra van szükségük még az állami vezetőknek is, akik a jó ügyet képviselik.

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Megjelent az Újlaki Hangok januári száma.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803