2021-05-16-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2021. május 16. vasárnap
Urunk mennybemenetele

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 16,15-20

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Elmélkedés

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15)

A mai vasárnap két leírást is hallhattunk Jézus mennybemeneteléről. Márk evangélista röviden írja le a történteket: Jézus megbízza tanítványait az evangélium hirdetésével, majd felvétetik a mennybe (Mk 16,15-20). Az olvasmányban Lukács, az Apostolok cselekedeteinek szerzője sokkal színesebben írja le a történetet: hozzáfűzi, hogy a mennybemenetel negyven nappal a feltámadás után történt, hogy Jézus beszélt a Szentlélek eljöveteléről, amely majd eltölti őket, és jelzi, hogy amikor Jézus felemelkedett, egy felhő eltakarta őt (ApCsel 1,4-9). Végül pedig azt is leírja, hogy miután felment a mennybe, két fehér ruhába öltözött férfi jelent meg, akik figyelmeztették őket: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel?” (ApCsel 1,11).

Amikor ezt a később íródott, színesebb lukácsi történetet olvassuk, felvetődhet bennünk a kérdés: mit jelentenek ezek a képek, jelenetek? Miért írta le ezeket az Apostolok cselekedeteinek a szerzője? Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, meg kell ismernünk a mennybemenetel üzenetét. A mennybemenetel, pontosabban: mennybevétel azt jelenti, hogy a Mennyei Atya elfogadta a Fiú önfeláldozó, önátadó szeretetét és ezért felmagasztalta Őt. A felmagasztalás pedig azt jelenti, hogy Jézus az Atyánál van, isteni hatalommal rendelkezik, de ugyanakkor új létmódjában közöttünk van és segít minket, hogy mi is az Atyához jussunk. Ennek a teológiai háttérnek az ismeretében megérthetjük azokat a képeket, amelyeket Lukács leírt. A negyven nap azt jelzi, hogy szent az idő, ameddig a feltámadt Jézus az apostolok között volt. A Szentlélekről szóló beszéd pedig azt jelenti, hogy Jézus mennybemenetele után az általa elküldött Szentlélek vezeti az Egyházat. A felhő pedig, amely eltakarja Jézust, azt jelzi, hogy Jézus úgy van közöttünk, hogy más létrendbe tartozik, nem látható, nem kézzelfogható az ember számára.

Hogyan lehet ezeket a gondolatokat a hétköznapi életünkre alkalmazni? Az egyik üzenet az öröm: Jézus a Szentlélek által velünk van. De van ezeknek a leírásoknak egy olyan részlete, amellyel talán egy kicsit hosszabban is érdemes elidőzni, mert ez a mi keresztény küldetésünk szempontjából a legfontosabb. Ez pedig a tanúságtétel. Márk evangélista írja: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Tehát Jézus mennybemenetele szorosan összekapcsolódott az Egyház küldetésével. Jézus az égbe ment, most az Egyházon a sor. Az Egyház a Szentlélekkel megerősítve tegyen tanúságot mindarról, amit látott és hallott. Ezt jelzi a két fehér ruhába öltözött ember is. A bámészkodók ne nézzenek ölbe tett kézzel az égre, hanem induljanak, kezdjék meg küldetésüket. Ehhez hozzátartozik az evangélium hirdetése, de még inkább hozzátartozik az örömhír hiteles megélése, az áldozatos hétköznapi munka és az áldozatos szeretet gyakorlása.

Hogyan tudjuk ezt megtenni? Egy példát szeretnék a tanúságtételre mondani. Közel negyven évvel ezelőtt az angyalföldi plébániára bekopogott egy alacsony, hosszú hajú lány. Elmondta, hogy konzervatóriumba jár, orgona szakra. Ő nem vallásos, de a tanára javasolta, hogy kopogjon be a legközelebbi plébániára és kérje meg az atyát, hogy időnként gyakorolhasson az orgonán. Ennek fejében megígérte, hogy ha kell, segít, orgonál a miséken vagy a próbákon. Először csak az énekkari próbákra járt el, aztán a hittanórákra, aztán már nem egyedül jött, hanem hozta a barátnőit is. Szinte az egész évfolyamot. Volt csellós, hegedűs, fuvolás. Egy egész zenekar. Nem akarom folytatni, de azt még elmondom, hogy később még a teológiát is elvégezte nappali szakon. A kedves egyéniségével, a lelkesedésével másokat is magával hozott. Ilyen lányból nem egy van, hanem sok. A titkuk az, hogy felismerve az örömhír lényegét, azt nem tudják már magukban tartani, hanem másoknak is továbbadják.

Imádkozzunk azért, hogy az örömhír üzenetét – hogy Jézus, bár mennybe ment, mégis a Szentlélek által közöttünk van – felismerjük, és erről mi is tanúságot tegyünk.

Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Holnap este 7 órakor Bibliaóra a hittanteremben személyes jelenléttel.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803