2021-05-23-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2021. május 23.
Pünkösdvasárnap

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 20,19-23

Amikor a hét első napján, húsvétvasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:
„Békesség nektek!”
Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte:
„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”
E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta:
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Elmélkedés

„rájuk lehelt, és így folytatta: «Vegyétek a Szentlelket!»” (Jn 20,22)

Pünkösd napján a felolvasott szentírási szakaszokban felismerhetjük az ünnep fő üzeneteit. Időben az első rész az evangélium, amelyben Jézus egy szűkebb körben az apostolokra leheli a Lelket (Jn 20,19-23). A második rész az Apostolok cselekedeteiből van: ötven nappal Húsvét után, amikor a zsidók a Sínai hegyi kinyilatkoztatást ünnepelték, kiárad a Szentlélek és indul az Egyház (ApCsel 2,1-11). A harmadik rész Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből van, amelyben az apostol már az Egyház lelki karizmáiról beszél (1Kor 12,3-13). Ezek közül választunk ki részleteket, amik fontosak lehetnek számunkra.

Az első üzenet a béke köszöntése: „Békesség nektek” (salom alékhem). A szentírás tudósai felhívják a figyelmünket arra, hogy az első köszöntés lehetett udvariassági köszöntés is. Ma is így köszönnek Izraelben.

A második, megismételt köszöntésben már több is lehetett. Arról a békéről szól Jézus, amit akkor él át az ember, ha az élete hosszú küzdelem után megújult. (Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó III. 161. old.). Ez a béke az Istentől jövő béke, amit akkor is átélünk, ha nehézségeink vannak. Nem a nyugalomnak a békéje, hanem a jó célért folytatott küzdelem békéje. Ez az üzenet összekapcsolható a mi életünkkel is. Mi is nyugalomra vágyunk. Tudjuk azonban, hogy nem a nyugalom ideje következik, hanem a küzdelemé. Ki kell javítani azokat a hibákat, amiket korábban elkövettünk. Nem szabad megengedni, hogy a termelést középpontba állító fogyasztói társadalom eszméje elsodorjon minket. Csupán a termelésből származó javak nem teszik boldoggá az embert. A boldogsághoz családra, barátokra, közösségekre van szükségünk. Ezek az értékek az utóbbi időben háttérbe szorultak. Harcolni kell azért, hogy ezek újra előtérbe kerüljenek. Ez a törekvés adhatja meg számunkra a békét.

A második üzenet a Pünkösd napján megvalósuló ún. „nyelvcsoda”, az egység megélése. A leírás szerint, bár különböző területről jöttek, más nyelveket beszéltek az emberek, mégis megértették egymást. Az égből mindenkire leereszkedő lángnyelvek is az egységet fejezik ki. A sötétség bizonytalanságot ébreszt, megosztja, szétszórja az embereket, a világosság pedig összegyűjti. Miért fontos ez számunkra? Egyre többen beszéljük a világnyelveket, egyre jobban megismerjük egymás kultúráját, de nem jellemző, hogy az emberek közelebb kerültek volna egymáshoz. Úgy látjuk, hogy megint egy-két világhatalom alakul ki egymás ellenében és ezek szövetségeseket keresnek. Ez mutatkozik meg akkor is, amikor keresik a járvány okozóját. A keresztény ember nem engedheti meg, hogy konkrét személyeket, mint embereket kizárólag ellenségnek tekintsen. A mozdulataival, szemével és szavaival jeleznie kell, hogy tisztelettel fordul minden ember felé. Így válhat az egység munkálójává.

A harmadik üzenet az Egyház belső egysége. Szent Pál apostol írja: „Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által” (1Kor 12,13). Ez az egy test pedig tudjuk, hogy Jézus Krisztus Misztikus Teste, az Egyház. Különbözőek az egyéni tulajdonságok, a feladatok, de a Lélek által mégis egységben vagyunk. Ennek az üzenetnek ma is nagy fontossága van. A megosztott és szétdarabolódó világ ösztönösen keresi azt, ami összetarthatja. Ezzel magyarázható, hogy sokan újra az Isten népe, az Egyház felé fordulnak. Egy ilyen helyzetben nem a belső nehézségek elkendőzésével vagy lekicsinylésével kell egységet mutatni a világ felé, hanem valóban őszinte nyitottsággal kell egymás felé fordulni, megkeresni közös gyökereinket és így egymásba karolva fordulni a kereső emberek felé, jelezve, hogy ebben a közösségben nekik is helyük van.

Pünkösd van. A Szentlélek kiáradását ünnepeljük, amely most is vezeti az Egyházat. Fogadjuk el ajándékait és segítségével törekedjünk sebzett világunk megújítására.

Szeretettel,
Ferenc atya

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803