2021-03-25-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2021. március 25.
Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 1,26-38

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.
Az angyal belépett hozzá és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:
Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
Mária ekkor megkérdezte az angyalt:
„Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta neki:
„A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt:
„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.

Elmélkedés

„a Magasságbeli Fiának fogják hívni.” (Lk 1,32)

Urunk születése hírüladásának ünnepén a templomokban a pap az „Angyali üdvözletet” olvassa fel. Lukács evangélista nagyon egyszerű szavakkal írja le a történetet, de az egyszerű szavakon keresztül is átérződik Isten természetfeletti misztériumának szépsége, gazdagsága. Ha olvassuk vagy halljuk, úgy érezzük, hogy közelebb kerülünk a titokhoz, Istenhez, és felfoghatunk valamit abból az üzenetből, amit a Szentírás evangéliumnak, örömhírnek nevez. Próbáljuk meg ezt a titkot megközelíteni, annak gazdag üzenetétéből számunka fontos gondolatokat kiemelni, és azokat nagyböjti előkészületünkkel összekapcsolni.

A mai evangélium egyik ilyen fontos üzenete Isten szeretete. A végtelen Isten, aki az eget és a földet teremtette, aki Mózesnek úgy mutatkozott be, hogy ő az, „Aki van”, Aki a létet önmagában birtokolja, Aki senkitől és semmitől nem függ, Akinek nevét nem merték kiejteni, most megszólít egy fiatal leányt. Megüzeni, hogy gyermeket fog szülni, Akit “a Magasságbeli fiának” hívnak majd (Lk 1,32), Akinek az Atya átadja majd a trónját, és Aki uralmának soha nem lesz vége. Egyszerűen fogalmazva: Isten Fia emberré lesz, Isten felveszi az emberi természetet, annak minden gyengeségével, sebezhetőségével együtt, kivéve a bűnt. Isten sorsközösséget vállal velünk. Ez az üzenet érintette meg azokat gondolkodókat, szenteket is, akik a megtestesülés titkával foglalkoztak. A keleti egyházatya, Nazianzi Szent Gergely ezért írja, hogy „Isten szegénnyé lett, hogy mi gazdaggá lehessünk”. A középkor nagy egyházfője, Nagy Szent Leo pápa pedig így fogalmaz: „A végtelen Isten elfátyolozta a fölségét és szolgai alakot öltött” (Imaórák liturgiája 2 1469). A két szentet tehát Isten alázata érintette meg.

Az Angyali üdvözletet olvasva felfedezhetjük, hogy Mária Isten közeledésére, kegyelmi érintésérére hittel és alázattal válaszol. Mint „szolgálóleány” meghajol az Atya akarata előtt, és ezáltal az Örök Ige, a Fiú befogadójává válik. Az angyal „kegyelemmel teljesnek”, nevezi, amely azt jelenti, hogy bűn nélkül született és élt, de azt is kifejezi, hogy átadta magát Istennek, és engedte, hogy Isten a kegyelmével gazdaggá, teljessé tegye. A magyar nyelv nagyon szépen adja vissza ezt a gondolatot, amikor Máriát Gyümölcsoltó Boldogasszonynak nevezi. Mária döntésével, alázatos igenjével beleoltódott az Istenbe, és ezáltal példát adott számunkra.

Nagyböjt idején, Urunk születése hírüladásának ünnepe fontos üzenetet közvetít felénk. A nagyböjt akkor lesz igazán tartalmas számunkra, ha felismerjük Isten megelőző szeretetét, amely az angyali üdvözletkor különleges szépségében és gazdaságában tárult fel előttünk. Erre az isteni tettre mi csak úgy tudunk válaszolni, hogy Máriához hasonlóan igent mondunk Isten akaratára, odaajándékozzuk magunkat Istennek. Ebből fakad az elmélyült imádság, a böjt és a jócselekedetek, amelyek ennek a kegyelmi időnek a sajátosságai, gyümölcsei.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma kezdődik plébániánkon immár hagyományosan a lelki örökbefogadás. Aki szeretne csatlakozni, honlapunkon olvashat róla.

Holnap este 17.30-kor keresztutat közvetítünk youtube csatornánkon.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803