2020-03-31-kedd

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 31. 5. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,21-30 A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én … Olvass tovább

2020-03-30-hétfő

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 30. 5. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,1-11 Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így … Olvass tovább

2020-03-28-szombat

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 28. 4. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent János könyvéből (Jn 7,40-53) Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid … Olvass tovább

2020-03-27-péntek

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 27. 4. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 7,1-2.10.25-30 A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor … Olvass tovább

2020-03-26-csütörtök

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 26. 4. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,31-47 Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot … Olvass tovább

2020-03-25-szerda

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) – főünnep Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz … Olvass tovább

2020-03-24-kedd

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 24. 4. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,1-16 A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus … Olvass tovább

2020-03-23-hétfő

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 23. 4. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 4,43-54 Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak … Olvass tovább

2020-03-21-szombat

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 21. 3. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,9-14 Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok … Olvass tovább

2020-03-20-péntek

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. március 20. 3. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Mk 12,28b-34 Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és … Olvass tovább