2023-03-18-szombat

2023. március 18. 3. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,9-14 Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy … Olvass tovább

2023-03-16-csütörtök

2023. március 16. 3. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,14-23 Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. … Olvass tovább

2023-03-15-szerda

2023. március 15. 3. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,17-19 A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem … Olvass tovább

2023-03-14-kedd

2023. március 14. 3. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,21-35 Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor … Olvass tovább

2023-03-13-hétfő

2023. március 13. 3. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 4,24-30 A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az … Olvass tovább

2023-03-10-péntek

2023. március 10. 2. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 21,33-43.45-46 Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött … Olvass tovább

2023-03-09-csütörtök

2023. március 9. 2. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 16,19-31 Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, … Olvass tovább

2023-03-08-szerda

2023. március 8. 2. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 20,17-28 Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát, és bizalmasan közölte velük; „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” Ekkor odalépett hozzá a … Olvass tovább

2023-03-07-kedd

2023. március 7. 2. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 23,1-12 Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz; „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, … Olvass tovább

2023-03-06-hétfő

2023. március 6. 2. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,36-38 A hegyi beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el, Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és … Olvass tovább