2021-08-30-hétfő

2021. augusztus 30.
22. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 4,16-30

Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva:
„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”
Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét:
„Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.”
Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.
„De hát nem József fia ez?” – kérdezgették.
Ekkor így szólt hozzájuk:
„Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: »Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is! «”
Majd így folytatta:
„Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.”
Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.

Elmélkedés

“Ma beteljesedett az írás” (Lk 4,21)

A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy a messiási működését elkezdő Jézus hazamegy Názáretbe és a zsinagógában Izajás próféta könyvéből olvas fel. Ezzel egyúttal egy programbeszédet is mond, amiben feladatának tekinti, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, a foglyoknak, a vakoknak, az elnyomottaknak (Lk 4,18).

A Szentírás tudósai egy fontos részletre hívják fel a figyelmünket. Miután Jézus befejezte a felolvasást, ezeket a szavakat mondja: “Ma beteljesedett az írás” (Lk 4,21). A ma (görögül: szémeron) időhatározónak többféle jelentése is van. Jelentheti azt a napot, amikor Jézus ezeket a szavakat elmondta, amikor Izajás próféta tanítása beteljesedett és az üdvösségtörténetben új szakasz kezdődött. De jelentheti a mindenkori jelent is, hiszen Jézus a tevékenységét az Egyházban ma is folytatja (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma 96. old.).

Ha  amai evangélium üzenetét keressük, akkor nekünk is abból kell kiindulnunk, hogy Jézus eljövetelével egy új korszak kezdődött, amely át van hatva Isten kegyelmével. A megváltásban kapott kegyelem azonban csak akkor van hatással az életünkre, ha megnyitjuk szívünket annak befogadására. Ehhez le kell győznünk előítéleteinket, érzékennyé kell tenni lelkünket Isten jeleinek a befogadására. Így válunk képessé az örömhír befogadására és továbbadására.