2022-04-25-hétfő

2022. április 25.
Szent Márk evangélista – ünnep

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 16, 15-20

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Elmélkedés a napi Evangéliumról

“Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

A mai napon az Anyaszentegyház időben az első evangélium megírójára, Szent Márkra emlékezik. A Szentírásból tudjuk róla, hogy Szent Pál és Szent Péter tanítványa volt. Valószínű az is, hogy Szent Péter szóban elmondott hagyományát írta le a pogányságból megtért római keresztények számára. Ha az általa írt evangéliumot olvassuk, akkor láthatjuk, hogy Jézust úgy mutatja be, mint az Isten Fiát, akiben feltárul Isten szeretete. Erről a szeretetről tesznek tanúságot Jézus szavai és tettei, melyek elsősorban a betegek és szegények felé irányulnak és a bűnös világ sebeit gyógyítják.

Az apostolok és keresztények küldetését jól kifejezi az evangélium végén található úgynevezett „missziós parancs”, amit Jézus a mennybemenetele alkalmából mondott tanítványainak: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15). Majd feladatul adja nekik, hogy kereszteljenek meg „minden teremtményt” és látni fogják, hogy a munkájukat csodák, gyógyulások kísérik majd (Mk 16,15-20).

Hogyan lehet Jézus szavait a mi életünkre alkalmazni? Egy bűn által megzavart világban élünk, amelyben az emberek különös módon ki vannak éhezve a szeretetre. Az Egyház új evangelizációról tanít. Mit jelent ez? A mi feladatunk az, hogy Jézus szeretete, az evangélium szeretete hassa át a szívünket. Hinnünk kell abban, hogy nem kell félni a jövőtől. Hinnünk kell abban is, hogy ahol az evangélium szépsége, gazdagsága az ember szavaiban és cselekedeteiben megnyilvánul, ott az emberek nyitottak lesznek a befogadásra és ott most is csoda történik. Elsősorban az emberi lelkek mélyén, amely kisugárzással van az egész ember életére és környezetére. Szent Márk evangélista ünnepén imádkozzunk azért, hogy ezt a küldetést, ami nagyon nehéz, de az ember életének értelmet adó küldetés, el tudjuk fogadni és az Úr munkatársaivá tudjunk válni.