2022-11-15-kedd

2022. november 15.
33. évközi hét kedd

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 19,1-10

Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította:
„Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”
Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték:
„Bűnös embernél száll meg.”
Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt:
„Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette.”
Jézus kijelentette:
„Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”

Elmélkedés

„Ma üdvösség köszöntött erre a házra ” (Lk 19,9)

A mai evangéliumi rész is egy jerikói gyógyítás-történetről tudósít. Jézus a tegnapi evangélium szerint egy fizikai betegségben szenvedő vak koldust gyógyított meg, a mai szerint pedig egy lelki betegségben szenvedő vámost, a gazdag Zakeust. A történet szerint Jézus megszólította őt, közölte vele, hogy a házában kíván megszállni. Jézus szavai mélyen megérintették őt. Ígéretet tett arra, hogy vagyona felét a szegényeknek adja, és akit megkárosított, a négyszeresével kárpótolja (Lk 19,8).

A leírás szerint a vakhoz hasonlóan Zakeusnak is belső és külső akadályokat kellett legyőznie ahhoz, hogy Jézushoz közel kerüljön. Az egyik belső akadálya bűntudata volt. Tudta, hogy nagy vagyona abból származik, hogy másokat, elsősorban szegényeket, megkárosított. A külső akadályt alacsony termete és a nagy tömeg jelentette. Ezért mászott fel a vadfügefára. Jézus szavai benne is nagy örömet és elhatározást vált ki: segíteni fog másokon.

A Szentírás magyarázói felhívják a figyelmünket néhány részletre, amelyek elmélkedésünket segíthetik. Az egyik az a mondat, amit Jézus a vámos házában mond: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra” (Lk 19,9). Ebben az esetben a „ma” nem az adott napot jelentette, hanem a kegyelem napját, azt, hogy új korszak kezdődött Zakeus életében: Isten meglátogatta őt. Jézusnak ez a mondata egybecseng azzal, amit messiási működésének kezdetén a názáreti zsinagógában mondott: „Ma beteljesedett az Írás” (Lk 4,21). A ma ebben az esetben is azt jelzi, hogy a történelemben egy új korszak a kezdődött (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 400. old.). Az első üzenet az, ha Jézust befogadjuk, a mi életünkben is új korszak kezdődhet.

Jézus másik fontos üzenete pedig küldetésének céljára irányul: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett” (Lk 19,10). Jézus ezzel jelezte, hogy megkülönböztetett figyelemmel fordul azok felé, akik éppen bűnösségük miatt segítségre szorulnak, és akik kérik a segítséget.

Tapasztalataink szerint nekünk is lehetnek vagy vannak ellenérzéseink a bűnösökkel szemben, hiszen a bűnöket jogosan elítéljük mi is. Jézus számára is valószínűleg nehéz volt ilyen emberekhez közeledni, talán szívesebben elkerülte volna őket, és ment volna barátok házába. De ő mindvégig megmaradt azon a gyakorta meredek ösvényen, amelyet az Atya jelölt ki neki (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 589. old.). Ezért fel kell ismernünk: ahogyan Jézusnak küldetése volt hozzájuk, úgy nekünk, keresztényeknek is küldetésünk van feléjük. Ha Jézus példáját követve mi is észrevesszük őket, és a megtérésük érdekében szeretettel fordulunk feléjük, akkor az ő életükben is bekövetkezik az a fordulat, ami Zakeus életében bekövetkezett.