2022-11-26-szombat

2022. november 26.
34. évközi hét szombat, Szűz Mária szombatja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 21,34-36

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
„Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Elmélkedés

„Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül” (Lk 21,36)

A mai evangéliumi rész befejező része Jézus végidőről szóló eszkatológikus beszédének. A korábbi részekhez hasonlóan a világ végének váratlan eljöveteléről tanít, amely miatt állandó készenlétben kell lennünk. Újdonsága a beszédnek, hogy felhívja a figyelmet a legfontosabb kísértésekre, amik érhetik az embert. Az egyik ilyen veszély a „szív tobzódása” (érzékiség és részegeskedés), a másik pedig a világi gondokban való elmerülés (Lk 21,34).

A Szentírás magyarázói több lényeges részletre is felhívják a figyelmet. Jézus használja a “csapda” kifejezést: “Az a nap”, vagyis a világ vége, úgy csap le a világ népeire, mint a csapda. Jézus ezzel nem riadalmat akar kelteni, hanem inkább az eljövetel váratlanságát hangsúlyozza. Ez a kép a végítéletről az Ószövetségben is előfordul (Iz 24,17) (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 447. old.). A jövendölés arra is utal, hogy az eljövetel minden embert érint: „Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak” (Lk 21,35).

Jézus tanítása szerint a végső időre való várakozás legjobb módja a virrasztás és az imádság. “Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül” (Lk 21,36) – mondja Jézus. E két lelki állapot az ember lelki aktivitását, éberségét is kifejezi. A virrasztásban és az imádságban ugyanis az ember Istenre gondol. A virrasztás a lelki befogadásra irányul, az imádság pedig a párbeszédre.

Mi az üzenet számunkra az üzenet? Az egyik üzenet az lehet, hogy nemcsak tobzódásban és részegeskedésben tud az ember szíve elnehezedni, hanem “evilági dolgokban” is. Az utóbbit a legtöbb ember nem is tartja igazán bűnnek. A mai ember hivatkozik arra, hogy nincs ideje imádkozni és vasárnapi szentmisén részt venni. De gyakran a sok elfoglaltságra hivatkozik akkor is, amikor azt magyarázza, miért nincsenek barátai és mért nem jár közösségbe. A mai világ a sok munkával valóban szétdarabolja, “atomizálja” a társadalmat. E mögött az életstílus mögött a “fogyasztói társadalom” szemléletmódja áll, amely az ember jólétét és boldogságát az anyagi biztonsággal és gazdagsággal azonosítja. A keresztény ember egyik fontos küldetése felhívni a figyelmet arra, hogy az ember jólétét és boldogságát az Istennel és emberrel átélt személyes szeretetkapcsolat adhatja meg.

A mai napon az Egyház a Boldogságos Szűz Máriára emlékezik, aki azért tudott választ adni az angyal szavára, mert állandó készenlétben, imádságban élt.