2022-12-02-péntek

2022. december 2.
1. adventi hét péntek

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 9,27-31

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták:
„Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”
Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük:
„Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?”
„Hisszük, Uram!” – felelték azok.
Akkor megérintette szemüket, és így szólt:
„Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt:
„Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!”
Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken

Elmélkedés

„Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” (Mt 9,27)

A mai evangéliumban két vak gyógyításának történetéről hallunk. Miután hallhattak egy elöljáró lányának életre keltéséről, Jézus után indulnak, hogy ők is gyógyulást találjanak nála. Ez a történet is jól beleilleszkedik ádvent ünnepkörébe, hiszen mi is hordozunk magunkban testi és lelki sebeket, amikből gyógyulni szeretnénk. Ádvent számunkra a hitből fakadó gyógyulás ideje is.

Az evangélista a történetet folyamatként írja le, aminek egyes részleteire érdemes odafigyelnünk. Az első fontos részlet, hogy követik őt: „… két vak követte Jézust” (Mt 9,27). Ezt követően megszólítják őt: „Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia! (Mt 9,27). A Szentírás tudósai itt megjegyzik, hogy ezekkel a kiáltásokkal a Messiásba vetett hitüket is kifejezik, mert a Dávid fia messiási felségcím volt a Nátán-féle jövendölés szerint (2Sám 7) (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 117. old.). Végül elmélyítik Vele a személyes kapcsolatukat: „amint hazaérkezett, bementek hozzá” (Mt 9,28). Ezt követi aztán a meggyógyításuk.

Ádvent első hetében milyen üzenete van számunkra ennek a történetnek? – kérdezhetjük. Ha meg akarunk térni, lelki értelemben nekünk is Krisztus-követőkké kell válnunk. Ez először utánzást jelent (imitatio – mondja a latin nyelv), később azonban egyéni formálódást, krisztusivá válást. Aztán meg kell szólítani Jézust úgy, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy Ő az élet Ura. Ezért szükséges a keresztvetés, térdelés. Végül be kell térni hozzá, beszélgetni kell Vele. Ez a mi életünkben azt jelentheti, hogy a beszélgetés közben meg kell tanulnunk Jézus szemével nézni saját életünket és szemlélni a világot, embereket, akikkel együtt lakunk, dolgozunk. Mit mondana nekik Jézus, vagy mit adna nekik Jézus? Ádvent első hetében vagyunk. Próbáljunk egyre jobban keresztényekké, vagyis krisztusivá válni. Így lelkünk egyre jobban megnyílik Jézus karácsonyi befogadására, és érzékenyebbé válunk mások lelki befogadására, megajándékozására is. Erre a karácsony előtti időben különösen nagy szükségünk van.