2023-01-14-szombat

2023. január 14.
1. évközi hét szombat

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 2,13-17

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket.
Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!”
Lévi, akit Máténak is hívtak, felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz:
„Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?”
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik:
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Elmélkedés

“Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk 2,17)

A mai evangélium két részből tevődik össze. Az első Lévi – akit később Máténak is hívtak – meghívástörténetét írja le, a másik pedig az azt követő vendégséget, amit Máté ad Jézus, a tanítványai, továbbá a vámos-társai és néhány farizeus és írástudó számára.

Máté meghívása rövid. Jézus szól neki: “Kövess engem!” (Mk 2,14). Ő föláll és követi Jézust. A szentírási szakasz másik fele sokkal részletesebb, érezhető, hogy fontos mondanivalója van. Ez egy vitabeszéd Jézus és a jelenlevő farizeusok és írástudók között. A farizeusok és az írástudók megkérdezik Jézus tanítványait, hogy Jézus miért eszik a bűnösökkel és vámosokkal. A kérdésre nem a tanítványok válaszolnak, hanem Jézus, aki meghallotta a kérdést: “Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket” – mondja (Mk 2,17).

Jézus válaszában nagyon fontos üzenet található. Jézus küldetésének az egyik legfontosabb célja az volt, hogy az emberiség előtt feltárja a Mennyei Atya szeretetét és a bűnösöket megváltsa bűneiktől. Szent Pál apostol így foglalja össze Jézus küldetését: “Bűneinkért halált szenvedett, megigazulásunkért feltámadt.” (Róm 4,25). Ezzel magyarázható, hogy Jézus megkülönbözetett figyelemmel és szeretettel fordult a bűnösök felé. Ő nem a bűnöket látta, hanem a bűnöst, akit a bűne megsebzett, és aki gyógyulásra vár. Ezzel magyarázható az is, hogy miért mondott ítéletet a farizeusok felett. Ők tisztáknak tartották magukat, nem vették észre, hogy gőgösen lenézték azokat, akik nem tartották meg az előírásokat.

Mi számunkra az üzenet? A bűnösöket Jézus váltotta meg bűneiktől, azonban a megváltás kegyelmét a keresztény embereknek kell közvetíteni a bűnösök felé. A Máté evangélista által leírt missziós parancs szerint tanítvánnyá kell tenni minden népet (Mt 28,19). Ez azt is jelenti, hogy az Egyház tagjainak szeretettel kell fordulniuk a bűnösök felé, szavakban és cselekedetben át kell adniuk a bűnösöknek az üzenetet: Jézus őket is megváltotta, értük is meghalt a kereszten. Ez a közvetített kegyelem jelentheti számukra megtérésük kezdetét.

Ma van az évközi idő első hetének szombatja. Kérjük Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát, hogy anyai szemével segítsen nekünk felismerni azokat, akik bűneik miatt szenvednek, hogy tudjuk Jézus gyógyító szeretetét közvetíteni feléjük.