2023-01-21-szombat

2023. január 21.
2. évközi hét szombat

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 3,20-21

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért Kafarnaumba, Péter házába. Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük.
Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.

Elmélkedés

„az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette” (Mk 3,21)

A mai evangélium szerint Jézus visszatér Kafarnaumba, Péter házába. A nagy tömeg pedig, amiről Márk evangélista korábban már tanúskodott, utána tódult. A leírás szerint olyan sokan álltak a ház előtt, hogy Jézusnak és tanítványainak még evésre sem volt idejük. Erről értesülve Jézus rokonai is elindultak, hogy “erőnek erejével” magukkal vigyék, “mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette” (Mk 3,21).

A történelem folyamán többen megpróbálták Márk evangélista leírásának az élét tompítani, és többféle “enyhítő” magyarázatot adni a rokonok viselkedésére. Egyesek szerint Jézus nagyon ki volt merülve a sok munkától, ezért a rokonok féltették őt. Mások magyarázata szerint Jézus nevelőapja, József halhatott meg és a rokonak ezért hívták őt haza (Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, 69. old.). Ezek a mentegető magyarázatok azonban inkább tompítják a mai evangélium radikális üzenetét. Valószínűbb az, hogy ők sem ismerték fel Jézusban a Messiást és viselkedését irracionálisnak, meggondolatlannak tartották. Másrészt úgy vélekedhettek, hogy Jézus nem ismeri fel a veszélyt, ami fenyegeti őt. Hitük gyengesége miatt nem ismerték fel, hogy Ő nem tehet mást, mint azt, hogy teljesíti az Atyától kapott küldetését, még akkor is, ha ezt a környező világ elutasítja. A botrány tárgya maga Jézus volt, aki isteni hatalmát gyakorolva megbocsátotta a bűnöket és meggyógyította a betegeket. Ez akkor válhatott világossá számukra, amikor Jézus perénél a főpap Kaifás megkérdezi Jézustól: “Te vagy-e Krisztus, az áldott Isten Fia?” (Mk 14,61). Erre a kérdésre Jézus így válaszolt: “Én vagyok” majd így folytatta: “És látni fogjátok az Emberfiát a Hatalmasnak a jobbján ülni, és eljönni az Ég felhőiben.” (Mk 14,62). A mai evangélium leírása alapján Jézus Isten-fiúsága meghaladta a rokonok hitét és ezért akarták őt hazavinni.

Mi a mai üzenet? Számunkra is kísértést jelenthetnek Jézus viselkedése és tettei, ezért természetes magyarázatot próbálunk adni rájuk. Arra is gondolhatunk, hogy Jézus így hátha könnyebben elfogadhatóvá válik a nem hívő emberek számára is. Pedig ha ezeknek a kísértéseknek engedünk, akkor az Evangélium elveszítheti az erejét, aminek a lényegét Jézus így tanította Nikodémusnak és adta tovább számunkra is: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16). Isten szeretete meghaladja a mi emberi elgondolásainkat, a misztérium üzenetéről nem mondhatunk le, mert ezzel gyengítjük, sőt meghamisítjuk az Örömhír üzenetét.