2023-01-31-kedd

2023. január 31.
4. évközi hét kedd

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 5,21-43

Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte:
„Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!”
Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte.
Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában:
„Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.”
És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte:
„Ki érintette meg a ruhámat?”
Tanítványai ezt válaszolták:
„Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?”
De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá:
„Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték:
„Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?”
A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját:
„Ne félj, csak higgy!”
Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen.
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „
Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.”
Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki:
„Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!”
A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.

Elmélkedés

„Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” (Mk 5,28)

Az utóbbi időben sokat beszélünk a hitetlenség terjedéséről és a hit válságáról. A hitetlenség azt jelentheti, hogy valaki az üdvösség távlata nélkül él és így nem tud az élet nagy kérdéseire a hit segítségével választ adni. A hit válsága pedig azt jelentheti, hogy az ember hisz Isten létezésében, de nem tud megnyílni Isten előtt, nem tud imádkozni és így nem tudja befogadni Isten kegyelmét, erejét.

A mai evangélium két emberrel ismertet meg minket és rámutat arra, hogy az imádságnak, az Istennel való beszélgetésnek több módja is lehet. Az egyik módot Jairusnál, a zsinagóga egyik előkelő elöljárójánál figyelhetjük meg, akinek a lánya halálán van. Ő tudja, hogyan kell kérni Istentől. Elmegy Jézushoz, „lába elé borult, kifejezi a hitét és kéri, hogy gyógyítsa meg lányát. A másik egy nevesincs asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenved. Ő szégyelli magát, nem meri megszólítani Jézust, csak megérinti a ruhája szegélyét. „Hacsak ruháját érintem is, meggyógyulok” (Mk 5,28) – gondolja magában. Bízik abban, hogy ez is elég lesz. Nem szabályosan, de talán sokkal nagyobb hittel fejezi ki a szándékát. Jézus mind a két beteget meggyógyítja. Mindez azt jelentheti számunkra, hogy a hit kifejezésénél nem a külsőség számít, hanem a belső lelkület. Elég lehet egy szívből feltörő sóhaj, egy „érintés”, egy néma jajkiáltás a hitünk kifejezésére, ami a gyógyulást hozhatja el számunkra.

Hogyan lehet ezt a gyógyítás-történetet az életünkre alkalmazni? A mi életünkben is előfordulhatnak olyan a helyzetek, amikor nem tudunk az imádság leírt szabályai szerint imádkozni. Nagy bennünk a fájdalom és a gondolataink is szétszórtak. A mai evangélium arra indít minket, hogy engedjünk a Szentlélek belső indíttatásainak, találjuk meg a módot, hogy Jézus ruhája szegélyét érinthessük és bízzunk abban, hogy ez a hitbeli érintés a lelki és testi gyógyulást megadhatja számunkra.