2023-03-08-szerda

2023. március 8.
2. nagyböjti hét szerda

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 20,17-28

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát, és bizalmasan közölte velük;
„Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle:
„Mit kívánsz?”
Ő azt felelte:
„Intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”
Jézus így válaszolt nekik:
„Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?”
„Készek vagyunk!” – felelték.
Jézus erre így folytatta:
„A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk:
„Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Elmélkedés

„Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek!” (Mt 20, 26-27)

A mai evangélium szerint Jézus tanítványaival Jeruzsálem felé indul. Elmondja nekik, hogy megpróbáltatás, szenvedés és halál vár rá, „de harmadnapra feltámad” (Mt 20,19). Követői azonban, mintha nem is hallották volna szavait, azon gondolkodnak, hogy ha Jézus uralma eljön, hogyan juthassanak vezető pozícióba. Máté evangélista leírása szerint a Zebedeus-fiúk édesanyja egyenest azt kéri Jézustól, hogy fiai majdan az Ő országában „jobbján” és „bal oldalán” ülhessenek. Ez a kérés méltatlankodást vált ki az apostolok között, akik útközben talán hasonló gondolatokat dédelgetnek. Jézus erre felszólítja őket, hogy ne a hatalmaskodó világi vezetőket utánozzák, hanem Istentől kapott hatalmukat mint szolgálatot gyakorolják: „Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek!” (Mt 20,26-27).

A Szentírás értelmezői sokat foglalkoznak Jézus előbb idézett szavaival. Rámutatnak arra, hogy az eredeti görög szövegben két kifejezést találunk a szolga szóra, amelyek a szolgálat különböző módjait jelzik. Magyarázatuk szerint az első mondat, amely így szól: „Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!”, könnyebben értelmezhető. Ebben az esetben a görög diakonosz szó a másokat szolgáló szolgát jelent.

A másik mondatban, amely így hangzik: „Aki első akar lenni, legyen a cselédetek!”, a görög duolosz szó szerepel. Míg a diakonosz azt a szolgát jelenti, aki „becsületes módon” szolgálja a másik embert, a duolosz többet jelent, olyan szolgát, aki mindenben az urától függ. Az első esetben a diakonosz nem függ tőle annyira, a szó inkább csak azt jelzi, hogy alá van neki rendelve (Jakubinyi György: Máté evangéliuma 227. old.). A második esetben azonban a duolosz teológiai értelemben Isten szolgálatát jelenti. Ő teljesen alá van vetve Isten akaratának (Ortensio da Spinetoli: Máté 564. old.). Ez azt is jelenti, hogy az Isten által kiválasztott vezetőnek cseléddé vagy rabszolgává kell válnia, Ura akaratát kell keresnie, hogy azt meg tudja valósítani.

Mi a nagyböjti üzenet számunkra? Ha valaki az Egyházban Istentől küldetést kap, akkor még jobban el kell mélyítenie kapcsolatát Istennel, hogy felismerve akaratát annak megvalósításán tudjon fáradozni. Ez mélyebb imádságos életet kíván, ami a nagyböjt egyik jellegzetes lelkiségi vonása.