2023-03-09-csütörtök

2023. március 9.
2. nagyböjti hét csütörtök

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 16,19-31

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak:
„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt.
Felkiáltott:
»Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.«
»Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl.
Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.«
»Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére.«
Ábrahám ezt felelte:
»Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.«
Ám az erősködött:
»Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.«
Ő azonban így felelt:
»Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«”

Elmélkedés

„Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt” Lk 16,20)

Ha a Szentírást olvassuk, feltűnhet nekünk, hogy milyen sokszor beszél a gazdagság veszélyeiről, ugyanakkor a szegénységet mint követendő erényt állítja elénk. A Szentírásnak ez az üzenete lehet, hogy először érthetetlen számunkra, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy a pénzzel sok jót lehet tenni, a szegénység pedig megnyomoríthatja az ember életét. Miért jelent a gazdagság veszélyt számunkra?

A mai evangéliumban a gazdag emberről és a szegély Lázárról szóló példabeszédet hallhattuk. Lázár egy szegény koldus, aki tele fekéllyel ott fekszik a gazdag ember kapuja előtt. Várja, hogy az asztalról lehulló ételből kap valamit enni, de csak a kutyák jönnek és nyalogatják sebeit (Lk 16,21). Az evangélista nem mutatja be részletesen a gazdag ember tulajdonságait. Nem mondja róla, hogy fösvény volt, vagy azt, hogy elküldte volna Lázárt. A szövegből azonban kiérződik: érzéketlen volt a szegény iránt. El volt foglalva önmagával, nem vette észre a másikat, akinek nehézségei voltak. A Szentírás üzenete számunkra: a gazdagság nem bűn, de veszélyeket rejt magában. Könnyen elvonja a figyelmünket a lelki értékekről, más ember gondjáról.

Milyen üzenete van számunkra a mai evangéliumi részletnek? Nem az, hogy vessük meg az anyagi javakat és ne törekedjünk egyre jobban élni. Ez ellentétben állna az ember természetes törekvésével. Hanem azt, hogy figyeljünk oda jobban a másik emberre, vegyük észre hiányaikat és lelki, szellemi, anyagi értékeinkkel segítsünk rajtuk. Lelki értékeinkkel is, hiszen a szegény ember a lelki értékekre is ki van éhezve. A példabeszéd szerint gondolhatunk arra, hogy Lázár nemcsak ételt, hanem meghallgatást és odafigyelést is várt volna, amit nem kapott meg. Nekünk ezekre a lelki igényekre is figyelnünk kell.

Nagyböjti időben vagyunk. Használjuk ki ezt a kegyelmi időt. Vegyük jobban észre egymást, ajándékozzuk meg egymást anyagi, szellemi, lelki értékeinkkel. A Szentírás-magyarázók szerin a Lázár név azt jelenti: Isten segít (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma 365.old.). Higgyünk abban, hogy Isten általunk akarja megsegíteni a rászorulókat. És higgyünk abban is, hogy miközben a másikat megajándékozzuk, lélekben mi is gazdagabbá válunk.