2023-03-20-hétfő

2023. március 20.
Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese – főünnep

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 1,16-24

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!”
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.

Elmélkedés

„úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki” (Mt 1.24)

A mai napon az Anyaszentegyház Szent Józsefre, a Boldogságos Szűz Mária jegyesére, Jézus nevelőapjára emlékezik. A Szentírás igaznak, „igaz embernek” nevezi őt. A leírtak tükrében Szent József tetteit magunk elé idézve érdemes elgondolkodni azon, hogy az Ő igaz volta hogyan mutatkozott meg, milyen példát ad számunkra, akik egészen más korban és más körülmények között élünk.

Szent József igaz volta elsősorban abban mutatkozott meg, hogy Isten útján járt, Isten szándéka szerint akart cselekedni. Először nem értette Isten tervét, szándékát, azt, hogy az Ő Fia emberré lesz. Ezért bizonytalan is volt abban, hogy mit tegyen. Bizonytalan volt, de nem akart rosszat jegyesének, Máriának: nem akarta rossz hírbe hozni őt. Nem akart a törvény szigorával fellépni ellene, hanem „titokban” (Mt 1, 19) akarta őt elbocsátani. A lelki élet mesterei közül sokan foglalkoztak Szent József döntésével. Aranyszájú Szent János szerint Szent József igaz emberként, „fölülről” tudta nézni az erkölcsi törvényeket, ezért nem tartotta helyesnek Mária megbüntetését, és ezért döntött úgy, hogy titokban bocsátja el őt (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea 42. old.). Origenész szerint József megérezte, hogy az esemény mögött Isten misztériuma valósult meg, és „méltatlannak érezte magát ahhoz, hogy a titokhoz közeledjen” (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea 43. old.). Szent József másik jellegzetes tulajdonsága az, hogy amikor Isten akaratát megismerte, engedelmeskedett neki: „úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét” (Mt 1,24). S mivel a jel Istentől jött, ezért élete végéig kitartott döntése mellett.

Szent József példa lehet számunkra is. A mi életünkben is lehetnek olyan fájdalmas helyzetek, amikor nem tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ilyenkor nem szabad elhamarkodottan cselekednünk, nem szabad egyszerűnek tűnő megoldással pálcát törnünk mások felett, hanem sokat kell imádkoznunk, és meg kell várnunk, hogy az Úr a lelkiismeretünkön keresztül jelezze akaratát. Szent József igaz ember volt, mert Isten akaratát kereste, „Isten útján” járt. Ha őt követjük, mi is igaz emberré válhatunk.