2023-03-25-szombat

2023. március 25. szombat
Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony – főünnep

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 1,26-38

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.
Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti”
Ezután az angyal eltávozott.

Elmélkedés

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes”  (Lk 1,28)

Az Ige megtestesült. Ez rövid üzenet, egyszerre meglepetést, csodálatot, és örömet vált ki bennünk, ami fölött nem tudunk napirendre térni, akárhányszor is halljuk ezt a történetet. Így szeret az Isten. Mi emberek gőgösek vagyunk, állandóan fölfelé törekszünk, többnek akarunk látszani, Isten pedig alázatos. Egyszerű környezetben, csendben születik, rejtett életet él. Isten nem távolból irányít minket, hanem közénk jön, ember lesz.  Ez az üzenet érintette meg azokat gondolkodókat, szenteket is, akik a megtestesülés titkával foglalkoztak. Az első keleti szerzetesközösség tagja Nazianzi Szent Gergely ezért írja, hogy „Isten szegénnyé lett, hogy mi gazdaggá lehessünk”. Vagy a középkor nagy pápája Nagy Szent Leó pápa, aki szerint „a végtelen Isten elfátyolozta a fölségét és szolgai alakot öltött”. Tehát akik elmélkedtek az Ige megtestesüléséről, elsősorban Isten alázatát, szeretetét emelték ki.

A mai napon az Anyaszentegyház azonban nemcsak Isten alázatára emlékezik, hanem egy fiatal leánynak, Máriának hitére is gondol, aki a teremtetlen, öröktől született Fiúhoz hasonlóan, meghajolt az Atya akarata előtt és ezáltal Isten kegyelmének a befogadójává vált. Az angyal azért nevezi Máriát „kegyelemmel teljesnek” (Lk 1,28), mert teljesen átadta magát Isten akaratának, engedte, hogy Isten a kegyelmével gazdaggá, teljessé tegye.

A magyar hagyomány ezt a koratavaszi Mária ünnepet nagyon szépen Gyümölcsoltó Boldogasszonynak nevezi. Mária a döntésével, alázatos igenjével beleoltódott az Istenbe, kegyelemmel teljessé vált és ezáltal megnemesítette az emberiséget. Ő a kegyelem közvetítője. Alázata, engedelmessége példa minden ember számára, akit Isten meghív,  kiválaszt.

Urunk születése hírüladásának ünnepe minket is arra buzdít, hogy mi is próbáljunk egyre jobban beleoltódni Isten életébe, hogy ezáltal mi is szolgálójává tudjunk válni.